เจาะประเด็น 10 ข้อ สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน ที่ต้องห้ามพลาด

การตัดสินใจลงทุนซื้อบ้านหรือที่ดินถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ พอสมควร เนื่องจากเป็นการลงทุนเงินที่มีมูลค่าสูงและจะให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้เลย เพราะผลเสียที่ตามมามันจะใหญ่มากๆ จนอาจสูญเปล่าได้เลย และอาจเสี่ยงต่อการโดนหลอกได้อีกตะหาก KhaoyaiDD จึงจะขอตีแผ่เจาะประเด็นสำคัญในการทำสัญญาซื้อขายของบ้านและที่ดินอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการตกหล่นข้อมูลไป

10 ข้อสำคัญ ในการซื้อขายบ้านและที่ดิน ที่ต้องห้ามพลาด

ไม่ว่าเราจะเป็นสถานะผู้ซื้อหรือผู้ขายการรู้ข้อมูลสำคัญไว้ย่อมดีกว่าอยู่แล้ว และข้อสำคัญในการซื้อขายบ้านและที่ดินก็มีดังนี้

1. รายละเอียดของคู่สัญญา

ในสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน จะต้องระบุรายละเอียดของคู่สัญญาให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ ของผู้ซื้อและผู้ขาย

2. รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์

ต้องระบุรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง โดยระบุที่ตั้ง ลักษณะ ขนาด สภาพ สิทธิและภาระต่างๆ ของอสังหาริมทรัพย์

3. ราคาขายและรายละเอียดการชำระเงิน

ต้องระบุราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจน และระบุรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วน เช่น การวางมัดจำ กำหนดการชำระเงินงวดต่างๆ และวิธีการชำระ

4. กำหนดเวลาโอนกรรมสิทธิ์

ต้องระบุกำหนดเวลาโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจน โดยระบุวันที่และเวลาที่ผู้ขายจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ

5. การส่งมอบอสังหาริมทรัพย์

ต้องระบุรายละเอียดการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ให้ครบถ้วน เช่น สภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งมอบ สถานที่และเวลาที่ส่งมอบ

6. การโอนสิทธิและคำรับรองของผู้ขาย

ผู้ขายต้องรับรองว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ขายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันใดๆ ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

7. การผิดสัญญาและการระงับสัญญา

ต้องระบุเงื่อนไขในการผิดสัญญาและการระงับสัญญาของทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจน เช่น กรณีผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจำ หรือกรณีผู้ขายผิดสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ขาย

8. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

นอกจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คู่สัญญาอาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ เช่น เงื่อนไขการต่อเติมหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ เงื่อนไขการรับประกันบ้านหรือที่ดิน เป็นต้น

9. การลงชื่อของคู่สัญญาและพยาน

สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินจะต้องลงชื่อของคู่สัญญาและพยาน โดยพยานจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เป็นคู่สัญญาและไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในสัญญานั้น

10. การทำสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน

สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินควรทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและพยาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายที่เชื่อถือได้

ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน

นอกจากการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายควรระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้ด้วย

  • อย่าหลงเชื่อผู้ขายที่เสนอขายบ้านและที่ดินในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด
  • อย่าโอนเงินมัดจำให้กับผู้ขายก่อนลงนามในสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน
  • อย่าเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินโดยไม่ได้อ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบ
  • ตรวจสอบข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ

จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาหวังว่าทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับ เพราะการทำสัญญาเหล่านี้ ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเจ็บหนักแน่นอนครับ และที่สำคัญควรมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาไว้อยู่ด้วย เช่น ทนายความหรือนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสม 

และถ้ากำลังมองหาทำเลบ้านพักสำหรับการพักผ่อนหรืออยากลงทุซื้อบ้าน เราขอแนะนำ khaoyaidd ที่พักวิวภูเขา พร้อมอากาศบริสุทธิ์ ปล่อยใจพักผ่อนไปท่ามกลางธรรมชาติ